Statut Studenckiego Koła Naukowego Informatyki LiderArt. 1. Postanowienia ogólne.
Nazwa organizacji tj. „Koło Naukowe Informatyki LIDER” przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania, dalej „Koło Naukowe”.


Art. 2. Cele działalności.
Celem głównym działalności Koła Naukowego jest rozwijanie umiejętności studentów w zakresie informatyki ekonomicznej.
Dodatkowym celem działalności Koła Naukowego jest udział w studenckich konkursach o tematyce informatycznej.


Art. 3. Formy realizacji celów.
Programy powstałe na potrzeby konkursów informatycznych.
Promowanie Koła Naukowego na rynku informatycznym na całym świecie.
Poszerzanie wiedzy z dziedziny programowania (warsztaty itd.).


Art. 4. Prawa autorskie.
Programy utworzone na potrzeby Koła Naukowego są tylko i wyłącznie własnością autora (autorów), jednakże za ich zgodą Koło Naukowe może wykorzystywać kod źródłowy tworzonych programów.


Art. 5. Fundusze i majątek koła.
Darowizny z firm z którymi Koło Naukowe nawiąże współpracę.
Środki pochodzące z Wydziału lub Katedry.


Art. 6. Członkostwo.
Członkami Koła Naukowego może zostać każdy student Uniwersytetu Gdańskiego.
Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego który będą chcieli kontynuować współpracę z Kołem Naukowym uzyskają status starszego członka Koła Naukowego.
Członkostwo ustaje na skutek:
- Rezygnacji członka w formie elektronicznej;
- Decyzji Prezesa bądź Wiceprezesa;
- Utraty statusu studenta;
- Działanie niezgodnie z statutem Uniwersytetu Gdańskiego lub Koła Naukowego.


Art. 7. Organy Koła Naukowego stanowią:
1) Zarząd w składzie:
- Prezes;
- Wiceprezes;
- Sekretarz;
- Skarbnik.
2) Walne Zgromadzenie Członków Koła.
Decyzje organów Koła Naukowego mogą zostać uchylone przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, gdy:
- są sprzeczne z prawem, statutem Uniwersytetu Gdańskiego;
- naruszają powagę lub interes uczelni.


Art. 8. Wybór Zarządu Koła Naukowego w postaci Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika, dokonywany jest na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.
Kadencja Zarządu trwa do końca roku akademickiego, w którym został wybrany.


Art. 9. Walne Zgromadzenie Członków Koła regulowane jest przez następujące zasady:
- zwoływane jest na wniosek Zarządu lub minimum ½ członków Koła;
- prawo do uczestniczenia mają wszyscy członkowie Koła;
- decyzje podejmowane są większością głosów;
- liczba osób głosujących nie może być mniejsza niż ½ aktualnej liczby członków Koła.


Art. 10. Opiekun naukowy. Prezes oraz wiceprezes ściśle współpracuje z opiekunem Koła Naukowego, Dziekanem, Kierownikiem i pracownikami Katedry.
Do kompetencji opiekuna należą:
- Pomoc merytoryczna w realizacji projektów konkursowych;
- Pomoc w działaniu Koła Naukowego.


Art. 11. Tryb pracy Koła Naukowego.
Członkowie Koła Naukowego realizują pracę nad promowaniem informatyki ekonomicznej wśród studentów poprzez udział w projektach konkursowych.
Częstotliwość spotkań Koła Naukowego ustala kierownictwo w porozumieniu z opiekunem Koła Naukowego. Zebrania członków Koła Naukowego odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu z uwzględnieniem przerw świątecznych i wakacji.


Art. 12. Zmiana statutu.
Zmiany w statucie Koła mogą być nanoszone tylko przez Zarząd Koła Naukowego, jako organ uprawniony do wykonywania czynności w tym zakresie.


Art. 13. Tryb rozwiązania Koła Naukowego.
Rozwiązanie Koła Naukowego następuje w drodze:
- uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła;
- decyzji Rektora na wniosek Opiekuna Naukowego, gdy działalność Koła przynosi szkody Uczelni;
- wykreślenia z rejestru, gdy Zarząd Koła Naukowego nie dopełnia obowiązków wynikających z Rejestru Kół Naukowych.